Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ommega sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Ommega sp. z o.o. Dąbrowskiego 36/7; 81-417 Gdynia;
• przez e-mail: biuro@ommega.pl
• telefonicznie: 533 653 391

Dane osobowe uzyskane przez Spółkę przetwarzamy w celu:
• zawarcia i wykonania umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Podpisanie umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• Uzasadniony interes Spółki – Spółka ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• Obowiązek prawny ciążący na Spółce - przez czas, w którym przepisy nakazują spółce przechowywać dane finansowe/księgowe (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu Spółki uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam usługi: pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową na nasze zlecenie.

Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe Spółka będzie przechowywać przez okres 5 lat.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Spółki wniosek dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Spółka wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością podpisania umowy ze Spółką.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Spółkę, w tym profilowaniu.